HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 44 from 83 Next lot Last lot
Lot nr:44
Book nr:8968
Author:FOLLINUS, Hermannus Iansz.
Title:Physiognomia, ofte menschen-kenner, mitsgaders Simonedes, ofte die Memori-const: crachtelijck en cortelijck uyt Aristoteles met natuurlijcke redenen bewesen ... tot profijt aller overigheden, cooplieden, jongmans en dochteren: als oock studenten, predicanten, medecijnen en aller menschen die met verstant arbeyden en vredelijck en gemacklijck willen leven
Town:Haerlem
Publisher:Adriaen Rooman
Year:1613
Description:In-8░, 52, 57 ff. Twee delen: elk deel met drukkersmerk in houtsnede op de titel. Eerste editie. Met voorspellingen over de karakters vertrekkende uit gestalte, kleur, beharing, vorm van het gezicht en de neus, de voeten... Opdeling in vreesachtige, goedaardige, onbeschaamde, zachtmoedige... mensen. Het tweede deel bevat wenken voor de 'memorie-ploeger'. Tekst in gotische letters.
Bijgebonden: Den Nederlandtsche sleutel van t'Secreet der Philosophie, in welck grondelijc bewesen wert d'aert so in't generael als in't bysonder aller metallen als goudt silver coper etc. en die gheheele alchijmie, met haer verborghendtheden. 76 ff, ge´llustreerd met houtsneden. Met vele duidelijke voorschriften voor het bereiden van chemische preparaten.
Gebonden in soepel vol perkament uit tijd, met wat vlekken
Note:"FOLLINUS (Hermanus), in Friesland geboren op het laatst der zestiende eeuw, was Doctor in de wijsbegeerte en geneeskunde, en oefende laatstgenoemde wetenschap gedurende verscheidene jaren met roem uit te 's Hertogenbosch, waar hij stads geneesheer was. Hij werd van daar als Hoogleeraar te Keulen beroepen, waar hij aan de pest overleed." (Biografisch woordenboek der Nederlanden)
Price:€2750
Images:
No images available
First lot Previous lot ... 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 ... Next lot Last lot