First lot Previous lot Lot 489 from 1045 Next lot Last lot
Lot nr:489
Book nr:26557
Author:LUYCKEN, Casper
Title:Onfeylbare regel van winste sonder verlies : ofte Korte aenwijsinge en bericht, om 't zy door koopmanschap, ambacht of neeringe, altijdt winninge te doen ; en in korten tijt rijck te worden : ende rijck geworden zijnde, den rijckdom (sonder eenige vreese van verlies) sekerlick te behouden. Als mede om gelt op interest te doen, datmen gewisse sekerheydt hebbe, dat het capitael vast en onverlieslick zy, en datmen hoogen interest daer van trecke
Town:Amsterdam
Publisher:Chr. Luycken
Year:[1663]
Description:In-12?, 212 pp. "Derde druk". Gedrukt in gotische letters. Enkele bleke watervlekken.
Bijgebonden: id. De Wissel-banck geopent. Zijnde een getrouwe aenmaninge, uyt de schriften des Ouden ende Nieuwen Testaments getogen, tot alderley weldadigheyt aen den armen ; hoe dat geschieden moet, aen wien, ende tot wat eynde. 52 pp.
Gebonden in vol perkament uit de tijd, op de schutbladen staat in oud hs. een gedicht over rijkdom
Note:Van Eeghen/ Van der Kellen p.XII: "Het onderwerp is eene aanprijzing van barmhartigheid, weldadigheid en naastenliefde. Deze uitgave in-12 schijnt de eerste te zijn en de mededeeling op den titel, dat dit reeds de derde druk zou zijn, schijnt verband te houden met het feit, dat in de voorrede wordt vermeld, n.l. dat Casper Luycken hetzelfde onderwerp reeds in dichtmaat had behandeld en het gewenscht vond, zulks nog eens in proza te doen. De voorrede, waarin deze bizonderheid wordt vermeld, is in de volgende uitgaven door eene andere vervangen"
Herkomst: Bibliotheek Mari?nhage Eindhoven. Uiterste zeldzame editie, slechts 1 ex. in STCN (VU Amsterdam)
Price:€200 - €300
Sellingprice:€200
Images:
No images available
bid
First lot Previous lot ... 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 ... Next lot Last lot

Lot details from a Marc Van De Wiele auction (http://www.marcvandewiele.com)