HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 641 to 660 from 1246 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 641 [BRUGGE-RECHT]

price: €120 - €180
Kueren ende costumen mitsgaders den deelboeck van de[n] Lande van[den] Vryenbid
Click to enlarge image 642 [BRUGSE DRUK]

price: €40 - €60
Oeffeningen ter eere der dry-en-dertig jaeren van onzen aenbiddelyken zaligmaeker Jesus Christus, of Genootschap van dry-en-dertig persoonen, om malkanderen op te wekken tot de devotie van het Heylig Hert van Jesus, in de vereening met het minnelyk hert van Mariabid
Click to enlarge image 643 [CARTON, C.]

price: €120 - €160
Album descriptif des fêtes et cérémonies religieuses à l'occasion du jubilé de 700 ans du Saint-Sang à Bruges. Précédé de l'abrégé d'un essai sur l'histoire du saint-sang, depuis les premiers siècles de l'église jusqu'à nos joursbid
Click to enlarge image 644 [CUSTIS, Charles

price: €120 - €160
Jaer-boecken der stadt Brugge, behelsende de gedenckweerdigste geschiedenissen... Tweeden druckbid
Click to enlarge image 645 DE DAMHOUDER, Joost

price: €220 - €300
Van de grootdadigheyt der breedt-vermaerde regeringhe van de stadt Brugge: met de plaets-beschrijvinge der selver stede; beneffens eene loflijke uytsprake ter eere van 't grootdadigh magistraetbid
Click to enlarge image 646 DELEPIERRE, Octave

price: €500 - €700
Album Pittoresque de Brugesbid
 647 DELEPIERRE, Octave

price: €50 - €80
Guide dans Bruges, ou description des objets d'arts et des monuments curieux que renferme cette villebid
Click to enlarge image 648 DE WOLF, Karel

price: €40 - €80
Hier weerom Brugsch Volkbid
Click to enlarge image 649 DUCLOS, Ad.

price: €80 - €140
Bruges. Histoire et souvenirsbid
Click to enlarge image 650 DUCLOS, Ad.

price: €40 - €80
Bruges en un jour, huitième éditionbid
Click to enlarge image 651 ESTHER, Jean-Pierre - VANDEWALLE, André e.a.

price: €20 - €40
Het Sint-Franciscus Xaveriusziekenhuis. Ziekenzorg in het Spaans kwartier te Brugge. Een initiatief van de Zwartzusters van Bethelbid
Click to enlarge image 652 [FOTO'S BRUGGE]

price: €80 - €120
Album met 8 originele foto's ca 1880bid
Click to enlarge image 653 GAILLIARD, J.

price: €50 - €80
De ambachten en neringen van Brugge, of beschryving hunner opkoomst, bloei, werkzaemheden, gebruiken en voorregtenbid
Click to enlarge image 654 GAILLIARD, Jacques

price: €90 - €160
Revue Pittoresque des monuments qui décoraient autrefois la ville de Bruges, et qui n'existent plus aujourd'huibid
Click to enlarge image 655 GOETHALS, Albert

price: €80 - €100
Brugge, 40 litho'sbid
Click to enlarge image 656 (LABARE, Jan Antoon)

price: €90 - €140
De konst der poëzye in Nederduytsche verssenbid
Click to enlarge image 657 MICHIELS, Guillaume

price: €40 - €80
Iconografie der stad Brugge. Eerste [-tweede en derde] deelbid
Click to enlarge image 658 MICHIELS, Guillaume

price: €40 - €60
Uit de wereld der Brugse mensen. De fotografie en het leven te Brugge 1939-1918bid
Click to enlarge image 659 [MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN]

price: €30 - €40
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Stad Brugge (18 na)bid
Click to enlarge image 660 [ORDONNANTIE]

price: €180 - €240
Instructie ende lyste ghemaeckt byde Gheestlicke en vier Leden slandt van Vlaenderen omme de ghone die ghestelt ende ghecommitteert zullen wesen totte collectatie vande Rechten ende impositien opde waeren ende specien hier naer verclaert ...bid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 Next page Last page