HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 1021 to 1040 from 1201 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 1021 SCRIVERIUS, Petrus

price: €180 - €260
Het oude Goutsche chronycxken van Hollandt, Zeelandt, Vrieslandt, en Vtrechtbid
Click to enlarge image 1022 SCRIVERIUS, Petrus

price: €120 - €180
Hollandsche, Zeelandsche ende Vriesche Chronyck, ofte een gedenckwaerdige beschryvingh van den oorsprong, opkomst en voortgang der selver landen... van Diederick den I. tot Philips den III. als mede 't Vervolgh van de verder voorvallen, onder het beleyt der doorluchtige Princen van Orangien, beginnende met Willem den I. tot den Jare 1677bid
Click to enlarge image 1023 [SPANOGHE, Cornelius Martinu]

price: €100 - €140
Het verlost Nederland, vereerlykt door de lang gewenschte aenkomst huner koninglyke hoogheden, de arts-hertogin Maria Christina, en den koninglyken prins Albertus Casimirusbid
Click to enlarge image 1024 [SPOTGEDICHT]

price: €120 - €180
Tsaemen-spraeck tvsschen die maert ende die vravw over haer gestolen koeyen in de Betvwebid
Click to enlarge image 1025 STOKE, Melis

price: €120 - €180
Rijmkronijk. Met historie-oudheid- & taalkundige aanmerkingen door B. Huydecoperbid
Click to enlarge image 1026 TACITUS

price: €100 - €160
C. Cornelius Tacitus Jaarboeken en Historien ook zyn GermaniŽ en 't leeven van J. Agricola in 't Hollandtsch vertaalt door den Heer P.C. Hooftbid
Click to enlarge image 1027 TERWEN, J.L.

price: €400 - €500
Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige gezigtenbid
Click to enlarge image 1028 [TEYLINGEN, P. SJ]

price: €180 - €240
Op-comste der Neder-lantsche beroerten. Dit is nu het Seventighste Jaer. Door eenen Lief-hebber der Waerheydt, ende der zielen Saligheydtbid
Click to enlarge image 1029 UYTENHAGE de MIST, Johannes - Pieter de la COURT]

price: €90 - €140
Begin, voortgang ende eind der vrye, ende der gewaande erf-gravelike bedieninge, in Holland ende West-Vrieslandbid
Click to enlarge image 1030 VELDE, SJ van de (alias Honselaer)

price: €100 - €140
Oudheden en gestichten van de bisschoppelyke stadt en Meyerye van's Hertogen-Bosch. Of Beknopte beschryvinge der steden en dorpen onder dat bisdom ; mitsgaders fundatien der geestelyke gebouwen, kerken, abdyen, en kloosters van tydt tot tydt aldaar gestichtbid
Click to enlarge image 1031 VELIUS, Theodorus - CENTEN, Sebastiaan

price: €120 - €180
Chronyk van Hoorn, daar in het Begin, Aanwasch, en tegenwoordige Staat dier Stad verhaalt worden. Als mede de Gedenkwaardige Geschiedenissen die, zo voor, in, als na den trubbel, in of omtrent dezelve en door geheel West-Vriesland gebeurt zyn, tot het Jaar 1630.bid
Click to enlarge image 1032 [VERDRAG van NIJMEGEN]

price: €120 - €160
Lettres et negociations de Messieurs le marechal d'Estrades, Colbert, marquis de Croissy, et comte d'Avaux, ambassadeurs plenipotentiaires du roi de France ŗ la paix de Nimegue, et les reponses & instructions du roi & de Monsieur de Pomponne ...bid
 1033 VRIES, Jeronimo de - JONGE, Johannes Cornelis de

price: €70 - €90
Nederlandsche gedenkpenningen verklaard, en met verdere bijdragen tot de penningkundebid
Click to enlarge image 1034 WAGENAAR

price: €300 - €400
Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, inzonderdheid die van Holland van de vroegste tyden af + Vervolg + Byvoegsels en aanmerkingenbid
Click to enlarge image 1035 WATER, Jona Willem te

price: €70 - €100
Historie van het verbond en de smeekschriften der Nederlandsche edelen, ter verkrijginge van vrijheid in den godsdienst en burgerstaat in de jaaren 1565-1567bid
Click to enlarge image 1036 [WITT, Johann de]

price: €80 - €120
Deductie, ofte Declaratie Van de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt; tot justificatie van't verleenen van seeckere acte van seclvsie, raeckende 't employ van den heere prince van Oraignebid
Click to enlarge image 1037 ANSELMO, Antonius

price: €120 - €180
Commentaria ad perpetuum edictum serenissimorum Belgii principum Alberti & Isabellae evulgatum 12 Iulii M.DC.XI.bid
Click to enlarge image 1038 ANSELMO, Antonius

price: €90 - €140
Consultationes seu resolutiones et advisamenta diurna dat is Dagelijckxse consultatiien, resolutien, ende advisen op diversche questienbid
Click to enlarge image 1039 BOCCALINI, Trajano

price: €450 - €600
Lapis Lydivs politicusbid
 1040 CICERO, Marcus Tullius

price: €50 - €70
De Legibus libri tresbid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 Next page Last page