HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 981 to 1000 from 1045 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 981 [OVERIJSSEL]

price: €40 - €80
Aanplakbrievenbid
Click to enlarge image 982 [PAMFLET]

price: €120 - €180
Naeckte ontdeckinghe vande niev-vve ende ovde Spaensche practijcke, die hy is ghebruyckende, om eenmael meester van dese Nederlantsche republijcke te zynbid
Click to enlarge image 983 PUNT, J.

price: €300 - €450
Lyk-staetsie van zyne doorluchtigste hoogheid den heere Willem Carel Hendrik Friso, prince van Orange en Nassaubid
Click to enlarge image 984 RIEMER, Jacob de

price: €900 - €1400
Beschyving van 's Graven-Hage... Eerste deel, eerste stuk [-Tweede deel]bid
Click to enlarge image 985 SCHELTEMA, Jacobus

price: €120 - €180
Rusland en de Nederlanden beschouwd in derzelver wederkeerige betrekkingenbid
Click to enlarge image 986 SCHREVELIUS, Theodoor

price: €220 - €300
Theod: Schreveli, Harlemias, of, Eerste stichting der stad Haarlem : haar toeneemen en vergrooten ... oude keuren, gunstige privilegien van graaven regeeringe in de politie, zo hooge als laage, in't kerkelyke. militaire, en scholartique, de oeffeningen der ingezetenen, in alle weetenschappen, kunsten en geleertheid, neeringen en handteeringen. enz. : vermeerdert met Historiesche aantekeningen tot den jaare 1750bid
Click to enlarge image 987 SCRIVERIUS, Peter

price: €180 - €260
Beschryvinge van alle de graven van Holland, Zeeland ende Vriesland van den eersten Diederick af tot den laetsten Philips, koningh van Spanje, toebid
Click to enlarge image 988 SMETIUS, Johannes, vader en zoon

price: €200 - €300
Antiquitates Neomagenses, sive Notitia rarissimorum rerum antiquarum, ques in veteri Batavorum oppido studiose comparavit Johannes Smetius, pater & filiusbid
Click to enlarge image 989 [ZDN]SMETIUS, Johannes sr. (of SMITH)

price: €120 - €180
Oppidum Batavorum, seu Noviomagumbid
Click to enlarge image 990 SOMEREN, Johan van

price: €120 - €180
Herstelde oudtheyt, ofte beschrijvinge van Batavia, wesende een gedeelte van't Hertoghdom Gelre ende Graafschap Hollandtbid
Click to enlarge image 991 SPALL, Bernardus

price: €100 - €200
Het waarachtig ryk van den Messias, of Eene beschryving van de Poeldyk, eertyds genaamd de pastory van het Westland. In herder-zangen. Met beknopte beschryvingen van onze heidensche voorouderen de Batavieren, haare gewoontens, godtsdienst, en bekeering tot het christendom, de opkomst der reformatie, &c. En een byvoegsel der eerste christelyke kerken en kloosters in het Westland : als te Monster, Loosduinen, Naaldwyk, 's Gravenzande, &cbid
Click to enlarge image 992 STRADA, Famianus

price: €1200 - €1800
De bello Belgico decades duae. Decas prima ab excessu Carolin V Imp. usque ad initia Praefecturae Alexandri Farnesii Parmae... Decas secunda ab initio Praefecturae Alexandri Farnesii Parmae Placentiaeque Ducis III...bid
Click to enlarge image 993 [UTRECHT] [l'abbé Gabriel Du Pac de Bellegarde]

price: €50 - €70
Histoire abrégée de l'église metropolitaine d'Utrecht, principalement depuis la révolution arrivées dans les VII Provinces-Unies des Pays-Bas sous Philippe II jusqu'à présentbid
Click to enlarge image 994 [VAN EFFEN, Justus]

price: €180 - €260
De Hollandsche Spectatorbid
Click to enlarge image 995 [VEILINGCATALOOG]

price: €240 - €360
Catalogus bibliothecae luculentissimae, & exquisitissimis ac rarissimis in omni disciplinarum & linguarum genere libris (...) quaestis (...) a Joanne de Witt (...) Illius auctio habetur Dordraci (...) 20 Octobris 1701bid
Click to enlarge image 996 VELDE, SJ van de (alias Honselaer)

price: €180 - €260
Oudheden en gestichten van de bisschoppelyke stadt en Meyerye van's Hertogen-Bosch. Of Beknopte beschryvinge der steden en dorpen onder dat bisdom ; mitsgaders fundatien der geestelyke gebouwen, kerken, abdyen, en kloosters van tydt tot tydt aldaar gestichtbid
Click to enlarge image 997 VELDENAER

price: €140 - €180
Chronyck van Hollandt, Zeelandt, ende Westvrieslandt. Uytgegeven ende met aenteyckeningen, graeflijcke brieven & door Marcus Zverius van Boxhornbid
Click to enlarge image 998 VOSSIUS, Matthaeus

price: €140 - €200
Historische jaer-boecken van Holland en Zeeland, handelende van 't leven en bedrijf der graven, van Dederick den eersten af, tot het einde van vrouw Jacoba toebid
Click to enlarge image 999 WACHTENDORP, Caspar

price: €180 - €240
Oude Hollandsche Geschiedenissen ofte corte rym-kronyck. Verdeelt in xiiii boecken, beginnenede van de Suntvloet tot den jare 1560. Verciert met verscheyden copere platen + Lof des vredesbid
Click to enlarge image 1000 [WAGENAAR, Jan]

price: €120 - €180
Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden; agtste deel, zynde het vervolg der beschryving van Hollandbid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 Next page Last page