HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 961 to 980 from 1045 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 961 [GHENDT, Frederik Willem baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (ed.)

price: €90 - €160
Register van verbonden, zoenen, accoorden [...] zullende dienen, volgens de resolutie der [...] Staaten van Vriesland [...] tot d'uitgave van een groot placaat- en charter-boekbid
Click to enlarge image 962 GOUTHOEVEN, Wouter van

price: €280 - €360
D'oude chronijcke ende historien van Holland (met West-Vriesland) van Zeeland ende van Utrechtbid
Click to enlarge image 963 HALMA, F. & BROUERIUS VAN NIDEK

price: €600 - €900
Tooneel der Vereenighde Nederlanden & onderhorige landschappenbid
Click to enlarge image 964 [HEUSSEN, H.F. van]

price: €200 - €300
Historia episcopatuum foederati Belgii, utpote metropolitani Ultrajectini, Harlemensis, Daventriensis, Leovardiensis, Groningensis et Middelburgensisbid
Click to enlarge image 965 [HEUSSEN, Hugo van]

price: €90 - €160
Historie ofte beschryving van't Utrechtsche bisdom : behelzende de oudheden, kerkelijke en geetelijke gebouwen, kapellen, kommandeurschappen, abdyen, kloosters oversten en geleerde mannen, van't zelve bisdom, getrokken uit de oude handschriften der kerken en abdyen, enz. van de oudheeden en gestichten der stad Utrechtbid
Click to enlarge image 966 HOOFT, P.C.

price: €120 - €180
Nederlandsche historiën, met aanteekeningen en ophelderingen van M. Siegenbeek, A. Simons en J. P. van Cappellebid
Click to enlarge image 967 HOOFT, P.C.

price: €160 - €200
P.C. Hoofts Nederlandsche historien, seedert de ooverdraght der heerschappye van Kaizar Kaarel den Vyfden op Kooning Philips zynen zoon, tot de doodt des Prinsen van Oranje. Met het vervolgh tot het einde der Landtvooghdye des Graaven van Leicester. De derde drukbid
Click to enlarge image 968 JONGE, J.C. de

price: €180 - €260
Verhandeling over den oorsprong der Hoeksche en Kabeljaauwsche twisten ontleend uit echte, meest onbekende gedenkstukken ...bid
Click to enlarge image 969 [KERSTEMAN, Franciscus Lievens]

price: €80 - €120
De goudmyn van Doctor Ludeman; of, bloemhof van astrologische geheimen, raakende den driejaarigen Orange-Oolog, van 1785, 1786, en 1787: by wyze van voorzeggingen, geschreeeven aan Meester Franciscus om na de grooten zegepraal waereldkundig gemaakt te wordenbid
Click to enlarge image 970 [KERSTEMAN, Franciscus Lievens]

price: €80 - €120
De nagelaten brieventas van den alomvermaarden en hoogstverdienstlyken astrologist Joh. Christoph. Ludeman, behelzende merkwaardigheeden, aanmerkingen, byzonderheden en lotgevallen, die tot heden toe door niemand geweeten zyn, om dat ze door dien grooten sterrenvoorzegkundigen volstrekt verbooden ware, om immer uitgegeven te worden, benevens deszelfs sterren-voorzegkundig treurspel Chosmadroes, de afschaffing der koningen, of Het jaar zeventien honderd vyf en negentigbid
Click to enlarge image 971 [KERSTEMAN, Franciscus Lievens]

price: €160 - €200
Gedenkwaardige levens-beschryving van den waereldberoemden Johan Christophorus Ludeman, vermaard Philosooph, Medicinae Doctor, en Astrologist te Amsterdam ... doorvlochten met caracter, en de voornaamste Avanturen van de alombekende Britta Beyerbid
Click to enlarge image 972 [KERSTEMAN, Franciscus Lievens]

price: €80 - €120
Triumph-zaal, van astrologische voorzeggingen, of De nieuwe spiegel der waereld, van de roemverdienende philosophische, genees- en planeetkundige doctor Joh. Christoph. Ludemanbid
Click to enlarge image 973 KONIJNENBURG, J

price: €100 - €200
Nationaal gedenkboek der hernieuwde nederlandsche unie, van den jare MDCCCXIII - Nadere bijvoegselen en verbeteringenbid
Click to enlarge image 974 LENNEP, J. v.

price: €70 - €100
Galerij van beroemde Nederlanders uit het tijdvak van Frederik Hendrik.bid
Click to enlarge image 975 LOON, Gerard van

price: €280 - €360
Beschryving der Nederlandsche Historipenningenbid
Click to enlarge image 976 LOON, Willem van & H. CANNEGIETER

price: €200 - €300
Groot Gelders placaet-boeck, inhoudende de placaeten ende ordonnantie, - 1543-1700 - als mede de principaelste resolutien - 1577-1700.bid
Click to enlarge image 977 [NEDERLANDSCHE HISTORIEN]

price: €70 - €90
Korte schets der Nederlandsche historien. Zakelyk vertonende Gods wondere goedheden, onder het bestier der Oranje-vorsten, bewezen aan de Zeven Verenigde Provincien. Zedert heure opkomst, tot op Prins Willem de Vbid
Click to enlarge image 978 [ORDONNANTIE]

price: €180 - €260
Placcaert ende euwich ghebodt ons ghenadigs Heeren des Conincx, daer mede verclaert wordt, van geender weerden te zijne, alle vercoopingen ende vervremdinghen van den goeden, toebehoorende den Godtshuysen, ende zyne Maiesteyts goede ondersaeten : voortsgekeert by den Prince van Oraengien en[de] zyne aenhangeren, beruerders der gemeynder rustenbid
Click to enlarge image 979 [ORLERS, Jan Janssz.]

price: €600 - €900
La genealogie des illustres Comtes de Nassau, nouvellement imprimée: avec la description de toutes les victoires lesquelles Dieu à octroiées aux Nobles, Haults & Puissants Seigneurs: Mes Seigneurs les Estats des Provinces Unies du Pais Bas, sous la Conduite & Gouvernement de son Excellence: le Prince Maurice de Nassaubid
Click to enlarge image 980 OUDENHOVEN, Jacob van

price: €80 - €120
Silva-Ducis aucta & renata of een nieuwe ende gantsch vermeerderde beschrijvinge van de stadt van s'Hertogen-Bossche, : vervatende des selfs begin en voortganck, soo van geestelijcke als wereldtlijcke gestichten, oprichten van't capittel, ende collegien, maniere van regeeringhe, ende hare privilegien ende vryheden, bevorderinghe van haer bisdom ende bisschoppen, ende meer andere dingenbid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 Next page Last page