HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 941 to 960 from 1045 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 941 BALEN, Matthys

price: €280 - €360
Beschryvinge der stad Dordrechtbid
Click to enlarge image 942 BALEN, Matthys Jans Zoon

price: €400 - €600
Beschryving der stad Dordrecht, vervatende haar begin, opkomst, toeneming, en verdere stant : als mede een verzamelinge van eenige geslachtsboomen, der ... Heeren-geschlachten, van, en in, Dordrecht, enzbid
Click to enlarge image 943 BENTIVOGLIO

price: €160 - €220
Historie der Nederlantsche oorlogen, Sedert het vertrek van Filippus de Tweede, Koning van Spanjen, uit de Nederlanden, tot aan het twaalf jarig bestant. Vertaling door J.H. Glazemaker.bid
Click to enlarge image 944 BILDERDIJK, W. - TYDEMAN, H.W.

price: €90 - €140
Geschiedenis des Vaderlandsbid
Click to enlarge image 945 BIZOT

price: €180 - €240
Histoire métallique de la République de Hollandebid
Click to enlarge image 946 BIZOT, Pierre

price: €220 - €300
Medalische historie der republyk van Holland, in't Fransch beschreeven door den heer Bizot, en ... in't Nederduitsch gebracht, en wel twee derden vermeerderd ...bid
Click to enlarge image 947 BOR CHRISTIAENSZ, Pieter

price: €180 - €260
Gelegentheyt van's Hertogen-Bosch vierde Hooft van Brabandt : haer oorspronck, fundatie ende vergrootinge, verscheyden hare belegeringen, ende eintlijcke overwinninge : verrassinghe end inneminghe van Wesel, ende meer andere geschiedenissen des Jahrs 1629 ...bid
Click to enlarge image 948 BOR CHRISTIAENSZ, Pieter

price: €80 - €120
Nederlantsche oorloghen, beroerten, ende Borgerlijcke oneenicheydenbid
Click to enlarge image 949 BOR CHRISTIAENSZ, Pieter

price: €700 - €900
Oorsprongk, begin, en vervolgh der Nederlandsche oorlogen, beroerten en Borgerlijcke oneenighedenbid
Click to enlarge image 950 BOS, Lambert van den

price: €450 - €600
Tooneel des oorlogs, opgerecht in de Vereenigde Nederlanden; door de wapenen van de Koningen van Vrankryk en Engeland, Keulsche en Munstersche Bisschoppen.bid
Click to enlarge image 951 BOXHORN, Marcus Zuerius van (1612-1653)

price: €140 - €220
De Nederlantsche Historie, behelsende de eerste veranderingen in de godsdienst ende leere, neffens de harde vervolgingen daer over ontstaen in de Nederlanden, voor ende tot de tijden toe van Keiser Karel de vijfdebid
Click to enlarge image 952 BOXHORN, Marcus Zuerius van (1612-1653)

price: €80 - €120
Nederlandsche Historie: behelsende de staat van de Nederlandsche kerk voor de hervorming, mitsgaders de eerste veranderingen in den godsdienst en leere, neffens de harde vervolgingen daar over ontstaan in de Nederlanden, voor en tot de tyden toe van Carel de V. : Hier is by gevoegt den Nederlandschen Sulpitius, van Jacobus Baselius ... vermeerdert met een voorreden, aanwyzende de nuttigheid van dit werk door Melchior Leydekkerbid
Click to enlarge image 953 CAU, Cornelis ea

price: €800 - €1200
Groot Placaet-boeck, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten vande Staten Generael der Vereenighde Nederlandenbid
Click to enlarge image 954 [CHRISTYN, Jean-Baptiste]

price: €300 - €400
Les Délices des Pays-Bas, ou Description géographique et historique des XVII.bid
Click to enlarge image 955 CLAUS van HAAR, Jan Willem

price: €120 - €180
Zeldzaame leevens-gevallen van den alöm beruchten J.C. Ludeman, vermaard philosooph en medicinæ doctor. Overleden binnen Amsterdam; den 22 van lentemaand [...] op een vrolyke trand beschrevenbid
Click to enlarge image 956 COMMELIN, Casparus

price: €800 - €1400
Beschryvinge van Amsterdam zynde een naukeurige verhandelinge van desselfs eerste oorspronk uyt den huyse der heeren van Amstel, en Amstellant, haar vergrooting, rykdom, en wyze van regeeringe, tot den jare 1691 ...bid
Click to enlarge image 957 DE LAET, Johannes

price: €140 - €200
Belgii confederati respublica: seu Gelriae, Holland, Zelandbid
Click to enlarge image 958 [DORDRECHT]

price: €90 - €160
Acta Synodi Nationali, in nomine Domini nostri Iesu Christi, autoritate DD. Ordinum Generalium Foederati Belgii Provinciarum, Dordrechti habitae anno MDCXVIII et MDCXIX : Accedunt plenissima, de quinque articulis, theologorum iudiciabid
Click to enlarge image 959 EEKHOFF, W.

price: €50 - €90
Geschiedkundige Beschrijving van Leeuwarden, de Hoofstad van Friesland : vermeldende den oorsprong, den aanwas en de uitbreding van deze stad en van hare openbare gebouwen, gestichten, inrigtingen ... van den vroegsten tijd tot den jare 1846bid
Click to enlarge image 960 GALLUCCIUS, A. SJ

price: €140 - €220
De Bello Belgica ab anno christi MDXCIII a MDCIXbid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 Next page Last page